Press "Enter" to skip to content

Іформаційна кампанія з очищення моря та річок в Україні у рамках проєкту «Новий підхід в усуненні морського та річкового забруднення-MARLENABSB139»

Шановні журналісти!

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України радий запросити Вас до участі в інформаційній кампанії з очищення моря та річок в Україні у рамках проєкту «Новий підхід в усуненні морського та річкового забруднення-MARLENABSB139»(Спільна Операційна Програма «Басейн Чорного моря 2014-2020») у с. Молодіжне Овідіопольский район Одеськоїобласті із дотриманням санітарно-епідеміологічнихнорм-19та 20листопада2020 р. у рамках вище зазначеного проєкту Інститут поставив 50 бінів (контейнерів) для збору пластику у с.Молодіжне та еко-парку «Нью-Васюки».

Мета–проведення інформаційної кампанії з очищення моря тарічок в Україні, що полягає в організації дводенного заходу «Новий підхід в усуненні морського та річкового забруднення-MARLENA” у с.Молодіжне Овідіопольского району , Одеської області із дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

Під час заходу буде обговорюватись Національна стратегія управління відходами та розроблення регіональних планів управління відходами, досягнення сприятливого екологічного статусу, освітні програми екологічного спрямування, роль громадських організацій в усуненні морського та річкового забруднення в сучасних умовах тощо.

Цільова аудиторія: органи державної влади, галузеві агентства, постачальники інфраструктури та державних послуг, представники вищої освіти та закладів наукового дослідження, представникиосвітніх/навчальних центрів та шкіл, громадські організації, громадськість. Особлива увага приділяється вихованню екологічно відповідольної поведінки серед дітей та молоді.

Проєкт призначений для об’єднання сил проти забруднення річок, озерних та заповідних територій поблизу Чорного моря або в околицях Чорноморськогобасейну.

Партнери проєкту:

 1. Муніципалітет м.Деміркей(Туреччина,Головнийпартнер);
 2. Громадська організація«ЗеленаСтранджа»(Болгарія);
 3. Асоціація зі сталого розвитку«Прут-Дунай»(Румунія);
 4. Центр екологічного консультування м.Кагул(Молдова);
 5. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України(Україна);
 6. Муніципалітет м.Малко-Тирново(Болгарія).

Всі 5 цільових регіонів знаходяться в басейні Чорного моря і мають багате біологічнерізноманіття та туристичний потенціал. Проєкт спрямований на спільне підвищення обізнаності громадськості та освіти щодо проблем річкового та морського забруднення, цінності біорізноманіття та захисту навколишнього середовища для цільовихаудиторій таких як : молодь, туристи, підприємці, місцеві громади та органи влади,освітні організації. Особлива увага приділяється розвитку екологічно-відповідального громадянства та екологічної поведінки серед молоді.

Проєкт реалізується за сприянням ЄвропейськогоСоюзу.

Згідно з планом дій з імплементації проєкту «MarineandRiverLitterEliminationNewApproach»(«Новийпідхід в усуненні морського та річкового забруднення ») MARLENA BSB139, що фінансується Спільною операційною програмою «BlackSeaBasin 2014-2020» («Басейн Чорногоморя2014-2020»)(далі-проєкт)планувалося розміщення 50-ти бінів для збору відходів.

Під біном для збору відходів слід розуміти контейнер для зборуПЕТ 1м3.

Технічніхарактеристики:

Країна – Україна.Матеріал–Метал.

Габаритні розміри 1000*1000*1000 мм

Тара використовується для збору пластикових пляшок різного об’єму,може завантажуватися для транспортування вручну,не вдаючись до спеціальних механізмів.

Тара має інформаційну табличку (для розміщення необхідноїі нформації).

Каркас:металевий куточок 35*35*3мм.

Сітка: 50 * 50 * 3 мм.Колір:жовтий.

На веб-сайті Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України (далі-ІПРЕЕДНАНУ)було розміщено повідомлення про конкурс щодо розміщення бінів для збору відходів (посилання-http://www.impeer.od.ua/uk/143-proekt-marlena-planue-rozmishchennya-50-ti-biniv-dlya-zboru-vidkhodiv-plastik-metal-sklo.html)

Станом на 1 липня 2020 року до ІПРЕЕД НАНУ звернулись двасуб’єкти- Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району таОб’єднаннягромадян«Садівничетовариство«Маяк»(далі-ОГСТ «Маяк»).

Листом від 30.06.2020 р. № 459 Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району повідомила, що питання встановлення контейнерів для збору ПЕТ є актуальним для неї, адже на території сільської ради є рекреаційні зони вздовж узбережжя Чорного моря протяжністю 3,5 км та Олександрівського водосховища загальною площею 130 га.

Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району надала схему очищення території населеного пункту з визначеними місцямидля розташування 38 контейнерів длязбору ПЕТ.

Усі майбутні  логістичні    роботи  з   управління  відходами Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району взяла на себе. Листомвід26.06.2020р. ОГСТ«Маяк»повідомило, що для нього також є актуальним питання встановлення контейнерів для збору ПЕТ, адже земельна ділянка, що знаходиться в межах ОГСТ «Маяк», має рекреаційну зону. ОГ СТ «Маяк» заначило, що плануєтьсярозміщення бінів біля спусків до моря, що дасть змогу покращити стан узбережжя Чорного моря та допоможе в усуненні морського та річкового забруднення.

ОГ СТ «Маяк» неприбуткова організація та не має змоги закупитибіни для збору відходів за власні кошти. ОГ СТ «Маяк» надало схему очищення території населеного пункту з визначеними місцями для розташування 12 контейнерівдля збору ПЕТ.

Усі майбутні логістичні роботи з управління відходами ОГСТ«Маяк»взяло на                                 себе.

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2014-2020»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАНУ

Листопад 2020 року

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2014-2020» фінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменією, Болгарією, Грузією, Грецією, Республікою Молдова, Румунією, Туреччиною та Україною.

Ця публікація створена за фінансової допомоги Європейського Союзу.

Ця публікація є виключною відповідальністю Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, і жодним чином не може вважатися такою, що відображає погляди Європейського Союзу.

За більш детальною інформацією звертайтеся: 
Герман Карпенко,
Координатор проєкту (Україна),
+380 68 900 3446
ecolog.ok@ukr.net

Інститутпроблемринкутаекономіко-екологічнихдослідженьНаціональної академії наук України радий запросити Вас до участі вінформаційнійкампаніїзочищенняморятарічоквУкраїніурамках проєкту «Новий підхід в усуненні морського та річковогозабруднення-MARLENABSB139»(СпільнаОпераційнаПрограма

«Басейн Чорного моря 2014-2020») у с. Молодіжне ОвідіопольскийрайонОдеськоїобластііздотриманнямсанітарно-епідеміологічнихнорм-19та 20листопада2020 р.

УрамкахвищезазначеногопроєктуІнститутпоставив 50 бінів (контейнерів)длязборупластикуус.Молодіжнетаеко-парку «Нью-Васюки».

Мета–проведення інформаційної кампанії з очищення моря тарічок в Україні, що полягає в організації дводенного заходу «Новийпідхід в усуненні морського та річкового забруднення-MARLENA” у с.Молодіжне Овідіопольского району , Одеської області із дотриманнямсанітарно-епідеміологічних норм.

ПідчасзаходубудеобговорюватисьНаціональнастратегіяуправління відходами та розроблення регіональних планів управліннявідходами,досягненнясприятливогоекологічногостатусу,освітніпрограми екологічного спрямування, роль громадських організацій вусуненніморськоготарічковогозабрудненнявсучаснихумовахтощо.

Цільова аудиторія: органи державної влади, галузеві агентства,постачальникиінфраструктуритадержавнихпослуг,представникивищоїосвітитазакладівнауковогодослідження,представникиосвітніх/навчальнихцентрівташкіл,громадськіорганізації, громадськість.Особливаувагаприділяєтьсявихованнюекологічновідповідольної поведінкисеред дітей та молоді.

Проєктпризначенийдляоб’єднаннясилпротизабрудненнярічок, озерних та заповідних територій поблизу Чорного моря або воколицях Чорноморськогобасейну.

Партнерипроєкту:

 1. Муніципалітетм.Деміркей(Туреччина,Головнийпартнер);
 2. Громадськаорганізація«ЗеленаСтранджа»(Болгарія);
 3. Асоціаціязісталогорозвитку«Прут-Дунай»(Румунія);
 4. Центрекологічногоконсультуванням.Кагул(Молдова);
 5. Інститутпроблемринкутаекономіко-екологічнихдослідженьНаціональноїакадеміїнаукУкраїни(Україна);
 6. Муніципалітетм.Малко-Тирново(Болгарія).

Всі 5 цільових регіонів знаходяться в басейні Чорного моря імаютьбагатебіологічнерізноманіттятатуристичнийпотенціал.Проєкт спрямований на спільне підвищення обізнаності громадськостіта освіти щодо проблем річкового та морського забруднення, цінностібіорізноманіття та захисту навколишнього середовища для цільовихаудиторій таких як : молодь, туристи, підприємці, місцеві громади таорганивлади,освітніорганізації.Особливаувагаприділяєтьсярозвиткуекологічно-відповідальногогромадянстватаекологічноїповедінкисеред молоді.

ПроєктреалізуєтьсязасприяннямЄвропейськогоСоюзу.

Згідноплануімплементаціїпроєкту«MarineandRiverLitterEliminationNewApproach»(«Новийпідхідвусуненніморськоготарічкового забруднення ») MARLENA BSB139, що фінансується Спільноюопераційною програмою «BlackSeaBasin 2014-2020» («Басейн Чорногоморя2014-2020»)(далі-проєкт)планувалосярозміщення50-тибінівдля зборувідходів.

Під біном для збору відходів слід розуміти контейнер для зборуПЕТ 1м3.

Технічніхарактеристики:

Країна – Україна.Матеріал–Метал.

Габаритнірозміри1000*1000*1000мм

Тара використовується для збору пластикових пляшок різногооб’єму,можезавантажуватисядлятранспортуваннявручну,невдаючись до спеціальних механізмів.

Тарамаєінформаційнутабличку(длярозміщеннянеобхідноїінформації).

Каркас:металевийкуточок35*35*3мм.

Сітка: 50 * 50 * 3 мм.Колір:жовтий.

Навеб-сайтіІнститутупроблемринкутаекономіко-екологічнихдослідженьНаціональноїакадеміїнаукУкраїни(далі-ІПРЕЕДНАНУ)булорозміщеноповідомленняпроконкурсщодорозміщеннябінівдлязборувідходів(посилання-http://www.impeer.od.ua/uk/143-proekt-marlena-planue-rozmishchennya-50-ti-biniv-dlya-zboru-vidkhodiv-plastik-metal-sklo.html)

Станом на 1 липня 2020 року до ІПРЕЕД НАНУ звернулись двасуб’єкти- Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району таОб’єднаннягромадян«Садівничетовариство«Маяк»(далі-ОГСТ «Маяк»).

Листом від 30.06.2020 р. № 459 Молодіжненська сільська радаОвідіопольськогорайонуповідомила,щопитаннявстановленняконтейнерів для збору ПЕТ є актуальним для неї, адже на територіїсільської ради є рекреаційні зони вздовж узбережжя Чорного моряпротяжністю3,5кмтаОлександрівськоговодосховищазагальноюплощею130 га.

Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району надаласхему очищення території населеного пункту з визначеними місцямидля розташування38 контейнерів длязбору ПЕТ.

Усі    майбутні   логістичні    роботи   з    управління                відходамиМолодіжненська сільська рада Овідіопольського району взяла на себе.Листомвід26.06.2020р. ОГСТ«Маяк»повідомило,щодляньоготакожєактуальнимпитаннявстановленняконтейнерівдлязборуПЕТ,аджеземельнаділянка,щознаходитьсявмежахОГСТ

«Маяк», має рекреаційну зону. ОГ СТ «Маяк» заначило, що плануєтьсярозміщення бінів біля спусків до моря, що дасть змогу покращити станузбережжяЧорногоморятадопоможевусуненніморськоготарічкового забруднення.

ОГ СТ «Маяк» неприбуткова організація та не має змоги закупитибіни для збору відходів за власні кошти. ОГ СТ «Маяк» надало схемуочищеннятериторіїнаселеногопунктузвизначенимимісцямидлярозташування 12 контейнерівдля збору ПЕТ.

Усі майбутні логістичні роботи з у правління відходами ОГСТ «Маяк»взяло на себе.

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2014-2020»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАНУ

Листопад 2020 року

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2014-2020» фінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменією, Болгарією, Грузією, Грецією, Республікою Молдова, Румунією, Туреччиною та Україною.

Ця публікація створена за фінансової допомоги Європейського Союзу.

Ця публікація є виключною відповідальністю Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, і жодним чином не може вважатися такою, що відображає погляди Європейського Союзу.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся:

Герман Карпенко,

Координатор проєкту (Україна),

+380 68 900 3446

ecolog.ok@ukr.net